English  Srpski  |  Mapa serwisu  
Logo Peding
naglowek

Habenit® 63

Asortyment:

Produkt Opakowanie Kolor
Habenit 63 5 kg, trzy składniki, w kartonowym pudełku Szary
  10 kg, trzy składniki, w kartonowym pudełku  

Składnik A - żywica, składnik B - utwardzacz, składnik C - wypełniacz

Zużycie materiału:

Rozmiar płytki, mm Szerokość spoiny, mm Zużycie, kg/m2
95x195x12 5-7 1,6
147x147x14 5-7 1,6
150x150x20 5-7 2,6
105x215x19 5-7 2,4

Wydajność pokrycia wyznaczono na podstawie obliczeń teoretycznych i nie obejmuje ona ubytków.

Charakterystyka produktu:

Habenit 63 jest spoiną na bazie epoksydowej przeznaczoną do płytek ceramicznych. Habenit 63 jest dostarczany jako zaprawa składająca się z trzech komponentów:
A - żywicy, B - utwardzacza i C - wypełniacza.

Dane techniczne:

Gęstość 1700 kg/m3
Adhezja do powierzchni ceramicznych ok. 9 MPa  (ok. 90 kp/cm2)
Wytrzymałość na zginanie (przy +20° C) ok. 30 MPa (ok. 300 kp/cm2)
Wytrzymałość na ściskanie (przy +20° C) ok. 60 MPa (ok. 600 kp/cm2)
Moduł E (przy +20° C) ok. 4 GPa (ok. 0,4 x 105 kp/cm2)
Absorpcja wody ok. 0,02 % po ciężaru
Kurczenie przy twardnieniu  ok. 0,01 %

Odporność na czynniki chemiczne:

Odporność chemiczna zapraw kwasoodpornych jest opisana w "CC Höganäs Zaprawy Budowlane, zaprawy kwasoodporne, przegląd i informacje o produktach".

Zastosowanie:

Habenit 63 jest przeznaczony do wypełniania spoin pomiędzy płytkami ceramicznymi na powierzchniach poziomych tam, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na czynniki chemiczne i mechaniczne.
Habenit 63 jest może być także stosowany do posadzek w mokrym środowisku, poddawanych intensywnej eksploatacji i wymagających częstego czyszczenia. Typowe zastosowania to hale produkcyjne w przemyśle spożywczym np. mleczarnie, browary, rzeźnie, zakłady mięsne, itp.

Przygotowanie:

Składniki powinny mieć temperaturę od +15° C do +25° C. Napoczęte opakowanie należy zawsze wykorzystać do końca. Do sporządzenia zaprawy należy użyć mieszalnika lub niskoobrotowej wiertarki z zamontowanym mieszadłem spiralnym. Najpierw należy dokładnie wymieszać składniki A i B, a następnie stopniowo dodawać składnik C.

Spoinowanie:

Temperatura pomieszczenia powinna utrzymywać się w granicach od +15° C do +25° C. W niższych temperaturach zaprawa jest trudniejsza w obróbce, potrzebuje dłuższego czasu na zestalenie się (temperatura nie powinna być niższa niż 10° C). W wyższej temperaturze czas zestalania się jest krótszy. Płytki i spoiny powinny być wolne od smarów, resztek zaprawy, zanieczyszczeń i kurzu. Spoinę wciera się w szczeliny gumową packą. Nadmiar zaprawy usuwa się kielnią.
Gotowa, świeżo wymieszana spoina powinna być zużyta w ciągu 30 minut (w temperaturze od +15° C do +25° C) Spoinowana powierzchnia może być używana po około dwóch dniach, jednak pełną odporność na związki chemiczne uzyskuje się po około 7 dniach.
W celu osiągnięcia pełnej odporności chemicznej w krótszym czasie należy po upływie 48 godzin od położenia spoiny spłukać posadzkę ciepłą wodą o temperaturze nie przekraczającej +60° C.

Czyszczenie:

Usunąć większość naddatków kielnią, a następnie wybrać jeden z poniższych sposobów dokładnego czyszczenia:

  1. W czasie do 30 minut od położenia spoiny (przy temp. +20° C czyścić zwykłą sztywną gąbką celulozową. Gąbkę często płukać.
  2. W czasie do 1-2 godzin od położenia spoiny (przy temp. +20° C) czyścić czyścikiem SCOTCH-BRITE Doodlebug-pad (brązowym) i wodą.


Usunąć wszelkie resztki wody i zaprawy z powierzchni płytek.
Narzędzia myć od czasu do czasu w wodzie lub roztworze wody za alkoholem w proporcji pół na pół.

Magazynowanie i transport:

Habenit 63 powinien być przechowywany w szczelnych opakowaniach w suchym, niezbyt ciepłym i zabezpieczonym przed mrozem pomieszczeniu. Czas składowania wynosi w przybliżeniu 1 rok.

Środki ostrożności:

Pomieszczenie, w którym spoina jest mieszana i rozprowadzana, powinno być dobrze wentylowane. Należy używać rękawic ochronnych z tworzyw sztucznych. Zabrudzoną odzież roboczą należy zmienić na czystą. Powtarzający się kontakt skóry z żywicą może wywołać podrażnienia i egzemę. Zaprawę zmywa się ze skóry mydłem. Należy ściśle przestrzegać zasad higieny.
Produkt jest niebezpieczny w przypadku dostania się do przewodu pokarmowego i powinien być trzymany z dala od dzieci. Instrukcję na opakowaniu należy chronić tak, aby zawsze była czytelna.

Kontakt | ©2005-2010 Peding Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.