Polski  English  |  Mapa sajta  
Logo Peding
zaglavlje
katalog
Zastupnitvo za Srbiju

Centrala:

ul. Kosiarzy 37/52
02-953 Warszawa
Tel.: +48 22 118 26 096

Projekat podloge, Tehnologija G2

Postavljanje ploica na cementnom malteru, plivajua podloga.Primena:

Projekat na osnovu tehnologije G2 sa hidroizolacijom preporuuje se za podloge koje zahtevaju vodootpornost, gde se pojavljuju promene temperature i vlanosti, i gde postoji rizik od deformacije betonske podloge.
Projekat na osnovu tehnologije G2 bez hidroizolacije preporuuje se za podloge koje ne zahtevaju vodootpornost, ali gde dolazi do promena u temperaturi i postoji rizik od deformacije betonske podloge.


Projekat
przekrj

Tipini popreni presek

cokolik

Popreni presek podloge i zida sa ravnom holker ploicom

cokolik

Popreni presek podloge i zida sa zaobljenom holker ploicom

przekrj

Presek podnog slivnika

dylatacja

Ojaana dilatacija

kana podogowy

Presek podnog kanala, obloenog keramikim ploicama


Legenda:
 1. Betonska podloga
 2. Hidroizolacija
 3. Klizni sloj
 4. Cementni malter
 5. Cementno mleko
 6. Ploice
 7. Dilatacija
 8. Fuge
 9. Holker ploica
 10. Ojaanje ivice
 11. Armaturna ipka
 12. Podni slivnik
 13. Fazonske ploice
 14. Zaptivna masa
 15. Podna reetka
 16. Armatura

1. Betonska podloga
Podloga mora biti ravna, kako ne bi oteavala kretanje podne obloge.

2. Hidroizolacija (u sluaju potrebe)
Proveriti u arhitektonskim specifikacijama.

3. Klizni sloj
Pojedinani sloj folije, debljine 0,1 mm.

4. Cementni malter
Debljina cementnog maltera mora biti najmanje 40 mm. Dole prikazana tabela pokazuje odgovarajue debljine kao i zahteve za armaturu.


Plivajui pod na podlozi od:Debljina cementnog maltera, mm
za sledea optereenja po toku, kp
  Min. raspon tokova 800 mm
 10020030060010001400
A. Beton+klizni sloj 1 sloj folije debljine 0,1 mm40404050k60k70k
B. Hidroizolacija+klizni sloj 1 sloj folije404050k60k60ka70ka
C. Stiropol ili plutane ploe+klizni sloj folije sa ili bez hidroizolacije5060k60k60ka70ka70ka


k= ojaanje ivice kao na crteu gore.
a= armaturna ipka Ø 4,2 mm ‡‡ 150 mm pri donjoj ivici.

Cementni malter na podlogama u konvencionalnim zgradama mora da poseduje srednju izdrljivost loma najmanje 15 MPa. Cementni malteri na podlogama u industrijskim prostorijama i/ili gde optereenje teretom prelazi 600 kp po toku, moraju biti izdrljivi na lom najmanje 20 MPa. Preporuene vrednosti izdrljivosti na lom se odnose na testove uradjene na 28 dana staroj betonskoj podlozi.
Cementni malter mora biti dosledno sabijen kako bi bila osigurana maksimalna izdrljivost. Povrine industrijskih podova moraju biti vibrirane ili tretirane nekom drugom tehnologijom.
Malter koji prelazi debljinu od 50 mm mora biti postavljen u dva sloja, gde svaki od njih mora biti odvojeno sabijen. Drugi sloj mora biti postavljen odmah nakon sabijanja prvog sloja.
Potrebno je obratiti posebnu panju da bi se dobila ravna povrina i dobro popunjene dilatacije u podlozi, koje su izloene transportu sa malim tvrdim tokovima. Podovi izloeni tekom transportu (pritisak na tokovima prelazi 600 kp) moraju imati ojaane dilatacije du pravca kretanja i na otvorima za vrata. Ovi podovi takoe moraju da imaju fazonske ploice i ojaanja od elinih profila.
Agregat cementnog maltera debljine 40-50 mm treba da odgovara to je mogue tanije gornjoj krivi na dijagramu. Agregat za deblje slojeve maltera treba da odgovara donjoj krivi. Agregat mora da ispunjava maksimalne zahteve istoe.

diagram

Odgovarajua meavina cementnog maltera sastoji se od jednog dela Portlandskog cementa i 4 dela agregata, teinski. Meavina moe biti odreena zapreminski u krutom sudu posle teinske provere sa pakovanjima. Odgovarajui odnos voda-cement je 0,38. Odgovarajua gustina iznosi 8 VEBE (b). Takoe se mora uzeti u obzir i stvarni sadraj vode u agregatu.

5. Cementno mleko
Potrebno je pomeati cement i vodu do tene konzistencije.

6. Ploice
Podne keramike ploice CC Höganäs debljine od 10-20 mm. Kvalitet ploica mora biti uzet u obzir u odnosu na vrstu i intenzitet optereenja.

7. Dilatacije
irina dilatacije: 10-15 mm. Masa za dilatacione fuge je: CC Höganäs Habenit 50. Debljina dilatacije mora da odgovara debljini ploica. Fuga bi trebala da se opire od stiropora (ili slinog materijala) ravno sa donjom ivicom ploice. Dilatacije bi trebale da budu tako isprojektovane, da formiraju pravougaone oblike, sa 40-80 m2 u povrini.
Podna obloga mora biti odvojena dilatacijama od zidova, stubova, podloge, kanala, odvoda i otvora za cevi.
Kvadrate treba tako podeliti da bi se spreilo pojavljivanje sloenih geometrijskih figura i kako bi oni bili to kvadratnijeg oblika. Bokovi kvadrata ne smeju da budu krai od 3 m i ne dui od 12 m. Na podovima koji su optereeni intenzivnim transportom, ovi kvadrati bi trebali da budu vei, sa minimalnim brojem dilatacija koje presecaju pravac kretanja transporta. Dilatacije moraju da prate podne grebene i normalno ne smeju da prelaze preko odvoda.

8. Fuge
irina fuge: 5-7 mm. Fuga na bazi cementa CC Höganäs FB 20 (siva), FB 21 (braon) ili FB 23 (tamno siva). Masa za fugiranje podova koji su pod uticajem hemikalija mora biti izabrana u konsultaciji sa naim tehnikim odeljenjem.

9. Holkeri
Mogu da se koriste zaobljene holker ploice ili ravne zidne ili podne ploice.

10. Ojaavajui profili
Koriste se elini L-profili. Visina profila mora biti neto via od debljine cementnog maltera. Panja: preklopi na hidroizolaciji mogu da izazovu razliku u debljini cementnog maltera. Ojaanja je potrebno postaviti, na irini od najmanje 0,5 m sa svake strane pravca kretanja. Pragovi vrata moraju biti ojaani sa elinim profilima do samog vrha ploice.

11. Armatura
Ø=8 mm, duine 250 mm i c/c 250 mm. Armatura treba da bude zavarena za L-profil.

12. Podni odvodi
Podne odvode je potrebno odgovarajue postaviti.

13. Fazonske ploice
Koristiti fazonske ploice CC Höganäs br. 507 ili 508 za podove sa ploicama br. 500. Koristi fazonirane ploice br. 507 GK ili 508 GK sa podnim ploicama br. 500 GK.

14. Zaptivna masa
CC Höganäs - Habenit 50, trajno-elastina masa za fugiranje dilatacionih spojeva.

15. Podna reetka

16. Armatura
Ø=8 mm.

Kontakt | ©2005-2010 Peding Sp. z o.o. All Rights Reserved.