Polski  English  |  Mapa sajta  
Logo Peding
zaglavlje
katalog
Zastupnitvo za Srbiju

Centrala:

ul. Kosiarzy 37/52
02-953 Warszawa
Tel.: +48 22 118 26 096

Habenit® OS-1500

Asortiman:

Proizvod Pakovanje Boja
Habenit OS-1500 solution (rastvor) limena kanta 15 kg braon-siva*
Habenit OS-catalyst paste (katalizator pasta) tuba 40 g  
Habenit OS-powder (punilo) dak 25 kg  

* posle stvrdnjavanja

Karakteristike proizvoda:

Katalizator pasta - Habenit OS

Katalizator pastu je potrebno dobro izmeati sa rastvorom pre dodavanja punila.
Na svaki kilogram rastvora dodati po jednu tubu (40 g) katalizator paste Habenit OS.

Punilo - Habenit OS

Punilo je potrebno izmeati sa rastvorom i katalizator pastom. Punilo OS moe da se koristi kako za horizontalne tako i za vertikalne povrine.

Rastvor - Habenit OS-1500

Rastvor Habenit OS-1500, na bazi poliestra, slui za oblaganje horizontalnih i vertikalnih povrina kao i za fugiranje keramikih ploica, karakterie se visokom otpornou na uticaje kiselina (pogotovo oksidiuih). Takoe karakterie se dobrom prionljivou na metal, betona i keramikih materijala. Iz itave serije proizvoda OS, Habenit OS-1500 je najotporniji na delovanje razreivaa.
Habenit OS-1500 sastoji se iz tri komponente: rastvora, katalizator paste i punila. Vreme stezanja iznosi oko 3-5 sati na temperaturi od +20° C.
Panja: Ukoliko su povrine izloene delovanju fluorovodonine kiseline (HF), potrebno je koristiti specijalno punilo Habenit OSG (kontaktirajte nae tehniko odeljenje).

Otpornost na hemijske uticaje:

Otpornost na hemijske uticaje kiselootpornih materijala je opisana u "CC Höganäs Graevinski materijali, hemoodporni materijali, pregled i informacije o proizvodima".

Tehnike karakteristike:

Gustina 1900 kg/m3
Modul elastinosti ok. 15 GPa (ok. 1,5x105 kp/cm2)
Otpornost na istezanje ok. 10,5 MPa (ok. 110 kp/cm2)
Izdrljivost na savijanje ok. 22 MPa (ok. 225 kp/cm2)
Izdrljivost na sabijanje ok. 78 MPa (ok. 800 kp/cm2)
Adhezija do keramike 1)
Adhezija do metala ok. 6 MPa (ok. 60 kp/cm2)
Koeficijent ekspanzije 4x10-5
Najvea doputena temperatura +100° C

1) Pucanje keramikog materijala

Utroak materijala:

Izlivanje podloga/ pokrivanje zidova**

Rastvor + pasta Punilo
2,6 kg/m2 6,9 kg/m2

Gore prikazane vrednosti se odnose na debljinu sloja od 5 mm.

** Za gruntovanje betonske podloge rastvorom i katalizator pastom potrebno je oko 0,4 kg/m2.

Fugiranje

  Rastvor + pasta Punilo
95x195x12 0,6 kg/m2 1,5 kg/m2
105x215x19 0,8 kg/m2 2,2 kg/m2
147x147x14 0,6 kg/m2 1,5 kg/m2
150x150x19 0,8 kg/m2 2,0 kg/m2
150x150x21 0,9 kg/m2 2,3 kg/m2

Primena:

Habenit OS-1500 koristi se za kompletno oblaganje horizontalnih i vertikalnih povrina kako i za fugiranje keramikih ploica i spojeva zidova sa podlogom svuga gde se zahteva visoka otpornost na supstance koje oksidiu i vodootpornosti, kao na primer, zidovi u fabrikama celuloze i tekstila, gde se odvija proces izbeljivanja uz pomo hlor dioksida.
Primenjuje se jo u industriji elika i galvaniziranja, gde se koriste kupke sa HNO3.
U sluaju prisutnosti fluorovodonine kiseline (npr.u kupkama) potrebno je koristiti Habenit OSG-1500.

Pripremanje:

Pri oblaganju podloga, pokrivanju zidova i fugiranju ploica potrebno je izmeati 40 g katalizator paste Habenit OS sa 1 kg rastvora, nakon toga dodati oko 2,7 kg punila Habenit OS dok se ne postigne eljena konzistencija.
Komponente je potrebno meati dok se ne dobije homogena masa. Za meanje treba koristiti mikser ili sporo obrtnu elektrinu builicu sa spiralnim dodatkom za meanje. Lepljivost rastvora zavisi od temperature. Navedena koliina punila odgovara za meanje na temperaturi od +20° C.
Male razlike u koliini punila imaju mali uticaj na vreme stvrdnjavanja i svojstva meavine. Sa masom je mogue raditi u roku od jedno sata od momenta pripremanja. Na temperaturama iznad +30° C preporuuje se korienje agensa za usporavanje (dodatno se naruuje). Vreme vezivanja iznosi oko 3-5 sati. na temperaturi od +20° C.

Primena:

Podloga mora biti suva, oiena od praine, masti, ulja, sitnih komadia npr. maltera,itd. U sluaju oblaganja horizontalnih povrina ili vertikalnih potrebno je proveriti opte stanje podloge, otkloniti nepravilnosti, a nakon toga gruntirati meavinom rastvora i katalizator paste (40 g paste na 1 kg rastvora). Fugiranje velikih povrina potrebno je izvoditi uz pomo pneumatskog pitolja. Manje povrine mogu se fugirati metalnom pahlom, to ipak due traje i zahteva ienje ploica odmah po zavretku fugiranja (potrebno je koristiti zatitni sloj od voska ili CMC mase).
Podovi se fugiraju u pravcu duine ploica i spojevi se prepunjavaju vikom od 3-4 mm. Ako se viak materijala ukloni (sa pahlom ili limom) u roku od 15 minuta, taj materijal moe ponovo da se koristi.
Viak materijala treba uklanjati u istom pravcu u kome je bio postavljan, poevi od tog samog mesta. Da bi se dobile glatke i ravne fuge potrebno je lagano prei preko njih etkicom umoenom u aceton.
Dilatacioni spojevi u podlozi moraju biti zatieni u toku fugiranja, komadima iverice ili slinog materijala.
Ploice postavljene na beton ne bi trebalo fugirati najmanje nedelju dana od njihovog postavljanja. Ploice postavljene na plastinu masu mogu se fugirati 24 sata nakon postavljanja.
Za vreme oblaganja podloge i fugiranja temperatura ploica i podloge mora da iznosi najmanje + 15° C.

ienje alata:

Alat i posude za meanje moraju biti oiene acetonom pre stvrdnjavanja mase.

Magacioniranje i transport:

Rastvor i katalizator pastu je potrebno uvati i transportovati u dobro zatvorenim pakovanjima. U toku skladitenja i transporta ne mogu biti izloene vlazi i negativnim temperaturama. Temperatura skladitenja ne moe da prelazi +25° C. Pakovanja treba zatititi od direktnog sunevog zraenja. Vreme skladitenja iznosi najmanje godinu dana. Dakove sa punilom uvati dalje od vlage, skladititi i transportovati samo zatvorena pakovanja.

Zatitne mere:

Detaljne zatitne mere predstavljene su na pakovanju. Rastvor sadri stiren, dok katalizator pasta sadri organski hidrogen. Stiren je supstanca lako zapaljiva. Udisanje vee koliine stirena moe da izazove trovanje. Katalizator pasta jako nadrauje oi i kou - u kontaktu sa koom moe da izazove crvenilo i iritaciju.
Punila OS i OA sadre kvarc.

Kontakt | ©2005-2010 Peding Sp. z o.o. All Rights Reserved.