Polski  English  |  Mapa sajta  
Logo Peding
zaglavlje
katalog
Zastupnitvo za Srbiju

Centrala:

ul. Kosiarzy 37/52
02-953 Warszawa
Tel.: +48 22 118 26 096

Habenit® 50 ; Habenit® 53

Asortiman:

Proizvod Pakovanje Boja
Habenit 50 4,2 kg + 0,8 kg, limene kante Svetlo siva
Habenit 53 0,3 litra, patron Svetlo siva

Utroak materijala:

Habenit 50
dimenzije spoja, mm
Koliina, kg/m1 Habenit 53
dimenzije spoja, mm
Koliina, l/m1
15x12 0,30 5x5 0,03
15x14 0,35 5x10 0,06
15x20 0,40 5x15 0,09

Utroak materijala je odreen bez tehnolokog rashoda materijala.

Karakteristike proizvoda:

Habenit 50 je tiksotropska poliuretanska masa za fugiranje, predviena za punjenje dilatacionih fuga, ograniava ona pomake keramikih povrina. Krajnja tvrdoa fuge je prilagoena da odgovarajue apsorbuje mogue pomake poda. Zahvaljujui svojoj elastinosti ovaj materijal moe da se koristi svuda gde je prisutan prenos tereta npr. u industrijskim halama i slinim mestima. Da bi se osigurala optimalna adhezija do poroznih povrina (keramike, betona, itd.), ivice spoja treba premazati premazom CC Höganäs Primer 37. Habenit 50 dilataciona masa je visoko otporna na delovanja kiselina i baza. Glatku povrinu spoja je lako odravati istu.
Habenit 50 se dostavlja u dvodelnim pakovanjima: A (pasta) i B (utvriva).
Habenit 53 je jednokomponentna tiksotropska poliuretanska smea, koja se sui pod uticajem vlanosti vazduha.
Kada se osui karakterizuje se dobrom elastinou i izdrljivou na kidanje. Habenit 53 moe da kompenzuje vea kretanja spoja od Habenita 50, ali njegova odpornost na hemijska jedinjenja je nia.

Habenit 50 - tehnike karakteristike:

Gustina 1400 kg/m3
Najnia dozvoljena temp. postavljanja +15° C
Najvia dozvoljena temp. postavljanja +30° C
Vreme gubljenja lepljivosti spoja 24 sata na +20° C
Vreme potpunog suenja 7 dana
Tvrdoa ok. 65° Shore'a A
Maks. pomak spoja ok. 10% od irine spoja
(zavisi od dimenzija spoja)
Otpornost na temperaturu do +60° C
Otpornost na istezanje ok. 3,5 MPa (ok. 35 kp/cm2)
Adhezija do keramike** ok. 2,5 MPa (ok. 25 kp/cm2)

** Adhezja na suve povrine ili premazane prajmerom.

Otpornost na hemijske uticaje:

Otpornost na hemijske uticaje kiselootpornih materijala je opisana u "CC Höganäs Graevinski materijali, hemootporni materijali, pregled i informacije o proizvodima".
Habenit 53 je otporan na uticaj vode i vlanosti, ali njegova izdrljivost na uticaj ulja i benzina je kratkotrajna. Habenit 53 nije otporan na uticaje organskih rastvaraa, kiselina i baza veih koncentracija.

Habenit 53 - tehnike karakteristike:

Gustina 1300 kg/m3
Najnia dozvoljena temp. postavljanja +10° C
Najvia dozvoljena temp. postavljanja +35° C
Vreme gubljenja lepljivosti spoja ok. 45 min. na +20° C
Vreme potpunog suenja 2-3 mm posle 24 sata
Tvrdoa ok. 40° Shore'a A
Maks. pomak spoja ok. ±15% od irine spoja
Otpornost na temperaturu od -30° C do +70° C
Otpornost na starenje Vrlo dobra

Primena:

Habenit 50 je predvien za ispunjavanje dilatacionih spojeva u keramikim podovima, u kojima dolazi do manjih pomaka a koji su izloeni mehanikim, termikim ili hemijskim uticajima.
Habenit 53 je predvien za ispunjavanje dilatacionih spojeva na zidovima ili podova sa veim kretanjima, ali gde je hemijska agresija ograniena samo na razreene kiseline i baze ili svakodnevna sredstva za pranje. Nije preporuljiv za jako optereene industrijske podove ili plivake bazene.

Dimenzije spoja:

irina dilatacije mora biti isprojektovana u zavisnosti od moguih pomaka. Izraunati pomaci ne smeju da prekroe maksimalni dozvoljen procenat pomaka spoja, u odnosu na irinu spoja. Potrebno je isprojektovati kako irinu spoja tako i udaljenost izmeu dilatacija. Ukoliko nam dozvoljava to dubina dilatacione pukotine, na dno dilatacije postaviti PVC ue. U sluaju veoma irokih dilatacija sa visokim mehanikim optereenjima, na dno spoja moe da se postavi polietilensko crevo da bi se ojaale dilatacije.

Pripremanje povrine:

Sve povrine moraju biti suve i iste, osloboene od masti, praine i ostalih sitnih neistoa. U sluaju Habenita 50 preporuuje se korienje premaza CC Höganäs Primer 37 u cilju poveanja adhezije do poroznih povrina (u skladu sa instrukcijom na pakovanju).

Fugiranje i ienje:

Habenit 50 se nanosi pitoljem ili pahlom. Detaljne instrukcije su date na pakovanju. Viak materijala mora da se ukloni sa ploica pre nego to se osui. Alati se mogu oistiti acetonom.
Habenit 53 se nanosi direktno iz patrone runim ili pneumatskim pitoljem. Zatititi obe spoljne ivice sa samolepljivom trakom. Spoj se ispunjava tako to se nanosi vie mase koja se nakon toga zagladi pahlom ili drvenom, mainski obraenom, gladilicom potopljenom u rastvor sapuna.
Panja: izglaivanje je potrebno uraditi odmah po nanoenju mase, jer se Habenit 53 brzo stvrdnjava. Nakon toga ukloniti ostatke mase sa ploica acetonom i odlepiti zatitnu traku. Alate oistiti sa acetonom.

Magacioniranje i transport:

Habenit 50 i Habenit 53 uvati u suvoj i zatienoj od mraza, prostoriji. Materijal treba iskoristiti u roku 12 meseci od datuma proizvodnje navedenog na pakovanju.

Zatitne mere:

Preparat je tetan pri udisanju i kontaktu sa koom. Moe da izazove alergiju. Zahteva odgovarajuu ventilaciju. Neophodno je koristiti polivinilske zatitne rukavice i zatitnu kremu. Pri podgrevanju emituje otrovna isparenja. Potrebno je strogo voditi rauna o higijeni. Alat nikada ne istiti spaljivanjem.

Kontakt | ©2005-2010 Peding Sp. z o.o. All Rights Reserved.